เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรงเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ****************** ด้วยเทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการติดตามประเมินผล และเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน เทศบาลตำบลบึงสำโรง จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน                                         ประกาศ   ณ   วันที่   เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2562             (นายพเยาว์  เพราะไธสง)              นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง        

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

22 ต.ค. 62 127