เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรงเพิ่มแผนโครงการขุดลอกสระหนองบัว เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ขุดลอกสระหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ขุดลอก ความกว้าง 48.00 เมตร ความยาว 56.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ลาดเอียง 1 : 2 เมตร หรือรวมปริมาตรดินขุดขน 3,591 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งคันดินทิ้งให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 30 วัน ตั้งงบประมาณไว้ 201,000.-บาท (สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) ราคากลาง 201,000.-บาท (สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

1 เม.ย. 63 135