เทศบาลตำบลบึงสำโรง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรงโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังโรงเรียน บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังโรงเรียน   บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา จุดเริ่มต้นประตูเข้าโรงเรียนไปสามแยกถนนลาดยางสายแก้งสนามนาง-บ้านเหลื่อม      ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 825.00 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน ท.1- 01) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 60 วัน ตั้งงบประมาณไว้ 432,500.-บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 432,500.-บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

     

3 ก.ค. 63 139