เทศบาลตำบลบึงสำโรง
รายงานการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ครั้งที่ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

26 ต.ค. 56 216