เทศบาลตำบลบึงสำโรง
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

16 ก.ค. 63 113