เทศบาลตำบลบึงสำโรง
การบริหารงานบุคคล
ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

5 ม.ค. 64 133