เทศบาลตำบลบึงสำโรง

ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

     

16 ก.ย. 64 198