เทศบาลตำบลบึงสำโรง
เทศบัญญัติเทศบาล
ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลบึงสำโรง    

8 ต.ค. 58 174